Wijk bij Duurstede, 24 januari 2020. Op 30 december 2019 stelde Jos Soons van de Duurzaam Wijk fractie schriftelijke vragen aan het college over de woningbouw (250 woningen). Op 21 januari werden de vragen beantwoord en zijn sinds te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "Uit de Statenbrief van College van Gedeputeerde Staten 24 april 2018.

De provincie is gestart met het traject van de provinciale Omgevingsvisie. In dat kader verschijnt er eind dit jaar een Koersdocument. En naar verwachting in 2019 een Ontwerp-Omgevingsvisie waarin PS integrale afwegingen en keuzes maakt over onder meer over de toekomstige verstedelijking en woningbouwlocaties. Het hierboven genoemde onderzoek naar mogelijke binnenstedelijke plancapaciteit is daarbij een belangrijke bouwsteen.

De afweging over extra woningen in de uitleglocatie De Geer III in Wijk bij Duurstede zal in het kader van de provinciale Omgevingsvisie plaatsvinden. Aanvullend zal de provincie met de gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede nagaan of in de gezamenlijke mobiliteitsscan nog mogelijke no regret maatregelen zijn voorgesteld die kunnen bijdragen aan het oplossen van de knelpunten op de N229. Daarbij wordt de kosteneffectiviteit van de mogelijke maatregelen in relatie tot de nu in de hPRS/PRV opgenomen 250 woningen in de Geer III betrokken, evenals de effectiviteit van de maatregel binnen de context van het regionale wegennetwerk. Met de gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede is verder afgesproken om het knelpunt van de aansluiting van de N229 op de A12, inclusief de doorstroming op de A12 tussen Bunnik en Lunetten, gezamenlijk bij RWS te agenderen. De provincie is gestart met het traject van de provinciale Omgevingsvisie. De behandeling hiervan door Provinciale Staten is voorzien eind 2020. In dat kader zal ook de discussie en integrale afweging plaats moeten vinden over de wijze waarop wordt omgegaan met de toekomstige verstedelijkingsbehoefte. De afweging over extra woningen in de uitleglocatie De Geer III in Wijk bij Duurstede zal in dat kader plaatsvinden.

VERSLAG VOORBESPREKING Programma 3 Ruimtelijk Domein 29 oktober 2019

De heer Rijnboutt (DuurzaamWijk) verwijst naar pagina 23, wonen, het is nodig om te blijven bouwen. Hij mist de kosten voor een eventueel plan B als onverhoopt de 1.000 woningen niet worden toegekend.

Wethouder Marchal antwoordt dat er een alternatief plan wordt uitgewerkt voor 250 woningen. Hij gaat er voorlopig vanuit dat de 1.000 woningen zullen worden toegekend, de ultieme variant".

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha